OUR TEAM

Meet the Team

Ashish Kaushik

Founder & Managing Director

Parul Sharma

Co-Founder & Senior Web Developer

Akansha sharma

Graphic designer

Yashu Yadav

Java Script Developer

Atul Krishn Bhardwaj

Junior Developer

Taruna singh

Sales Executive